Đăng nhập để gửi tin bài, tạo danh sách phim và đánh giá...!

Quốc gia sản xuất điện ảnh

Việt Nam 81 bộ phim
60.78 triệu USD
Hoa Kỳ 231 bộ phim
42.21 tỷ USD
Vương Quốc Anh 41 bộ phim
3.89 tỷ USD
Trung Quốc 20 bộ phim
3.09 tỷ USD
Thái Lan 6 bộ phim
509.26 nghìn USD
Nhật Bản 11 bộ phim
922.43 triệu USD
Hàn Quốc 21 bộ phim
369.55 triệu USD
Pháp 13 bộ phim
995.99 triệu USD
Canada 11 bộ phim
1.1 tỷ USD
Mexico 2 bộ phim
5.49 triệu USD
Argentina 1 bộ phim
404.34 triệu USD
Đức 4 bộ phim
820.92 nghìn USD