Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành năm 2019
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
5 phim
9 phim
13 phim
9 phim
17 phim
7 phim
6 phim
12 phim
10 phim
12 phim
18 phim
15 phim
129.66 triệu USD
1.12 tỷ USD
779.5 triệu USD
2.97 tỷ USD
2.67 tỷ USD
1.94 tỷ USD
1.08 tỷ USD
878.96 triệu USD
890.26 triệu USD
2.15 tỷ USD
2.17 tỷ USD
1.25 tỷ USD
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 133 phim, 18.05 tỷ USD