Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 08, 2020
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
6
7
3 bộ phim
107.75 nghìn USD
8
9
10
11
12
1 bộ phim
-
13
14
2 bộ phim
-
15
16
17
18
19
20
21
4 bộ phim
-
22
23
24
25
26
27
28
3 bộ phim
-
29
30
31
TỔNG: 13 phim, 107.75 nghìn USD