Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

20

Kinh phí sản xuất (ước tính)

2.16 tỷ USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

9.31 tỷ USD
2
T 1
2
T 2
2
T 3
2
T 4
3
T 5
1
T 6
1
T 7
2
T 8
1
T 9
2
T 10
2
T 11
Tháng 01, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
04/01/2019 9 triệu 342.18 triệu
5
11/01/2019 - -
6.5
Tháng 02, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
05/02/2019 - 31.55 nghìn
3
14/02/2019 200 triệu 404.34 triệu
6.5
Tháng 03, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
08/03/2019 152 triệu 1.13 tỷ
6.2
15/03/2019 25 triệu 8.81 triệu
7.5
Tháng 04, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
12/04/2019 50 triệu 44.66 triệu
5
26/04/2019 356 triệu 2.79 tỷ
7.8
Tháng 05, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/05/2019 150 triệu 433.01 triệu
5.5
24/05/2019 183 triệu 1.05 tỷ
6.8
31/05/2019 170 triệu 432.88 triệu
7
Tháng 06, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
07/06/2019 200 triệu 252.44 triệu
5.3
Tháng 07, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
05/07/2019 160 triệu 1.13 tỷ
6.8
Tháng 08, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
09/08/2019 - 98.82 triệu
6
30/08/2019 - 192.7 triệu
7.4
Tháng 09, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
20/09/2019 - 120.61 triệu
6
Tháng 10, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
11/10/2019 138 triệu 148.68 triệu
5
18/10/2019 185 triệu 491.73 triệu
7
Tháng 11, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/11/2019 185 triệu 234.54 triệu
6.7
29/11/2019 - 1.11 triệu
6
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...