Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

47

Kinh phí sản xuất (ước tính)

650 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

1.73 tỷ USD
8
T 1
8
T 2
6
T 3
8
T 4
2
T 5
6
T 6
2
T 7
1
T 8
2
T 9
1
T 10
1
T 11
2
T 12
Tháng 01, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
05/01/2024 - 910.7 nghìn
12/01/2024 - 2.36 triệu
12/01/2024 - 39.23 nghìn
1.3
19/01/2024 - 6.55 triệu
19/01/2024 - -
19/01/2024 - 242.84 nghìn
20/01/2024 - 695.45 nghìn
20/01/2024 - 935.03 nghìn
Tháng 02, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/02/2024 - -
10/02/2024 - -
10/02/2024 - 480.2 nghìn
10/02/2024 - 276.74 triệu
10
14/02/2024 80 triệu 97.73 triệu
7
22/02/2024 - -
7
23/02/2024 - -
28/02/2024 - -
Tháng 03, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/03/2024 190 triệu 710.47 triệu
8.4
01/03/2024 - -
08/03/2024 70 triệu -
5.4
15/03/2024 - -
15/03/2024 - 92.33 triệu
6.7
22/03/2024 - 2.45 triệu
Tháng 04, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/04/2024 - -
12/04/2024 50 triệu 105.18 triệu
6.5
12/04/2024 100 triệu 199.15 triệu
5.3
12/04/2024 - -
12/04/2024 - 748.31 nghìn
19/04/2024 - -
5
26/04/2024 - 257.54 nghìn
4
30/04/2024 - -
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...