Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

34

Kinh phí sản xuất (ước tính)

771.5 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

1.95 tỷ USD
3
T 1
2
T 2
1
T 3
1
T 4
1
T 5
1
T 6
1
T 7
2
T 8
6
T 9
7
T 10
3
T 11
6
T 12
Tháng 01, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
03/01/2020 275 triệu 1.06 tỷ
7.3
25/01/2020 175 triệu 245.23 triệu
5.5
30/01/2020 - 9.17 triệu
5.7
Tháng 02, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
07/02/2020 - -
28/02/2020 7 triệu 130.76 triệu
7.5
Tháng 03, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
13/03/2020 47.5 triệu 37.3 triệu
4.3
Tháng 04, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
24/04/2020 - -
Tháng 05, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
15/05/2020 - -
Tháng 06, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
12/06/2020 - -
5.8
Tháng 07, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/07/2020 - -
7.3
Tháng 08, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
07/08/2020 - 714.99 nghìn
14/08/2020 - -
Tháng 09, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/09/2020 - -
02/09/2020 67 triệu 45.9 triệu
5
11/09/2020 - -
18/09/2020 - 1.94 triệu
18/09/2020 - -
25/09/2020 - -
Tháng 10, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/10/2020 - -
02/10/2020 - 240.66 triệu
8.4
02/10/2020 - -
02/10/2020 - 37.48 nghìn
09/10/2020 - -
23/10/2020 - -
30/10/2020 - 1.42 triệu
Tháng 11, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
06/11/2020 - 15.1 triệu
5.5
10/11/2020 - 126.07 nghìn
20/11/2020 - -
2
Tháng 12, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
04/12/2020 - 329.96 nghìn
04/12/2020 - -
5
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...